Gzymsy Gz 055m i Gz 055d

Wys: 
300mm i 354mm
Szer: 
273mm i 323mm
 Gzymsy Gz 055m  i  Gz 055d