Gzymsy Gz 053m i Gz 053d

Wys: 
288mm i 312mm
Szer: 
288mm i 312mm
 Gzymsy Gz 053m  i   Gz 053d