Gzymsy Gz 052m i Gz 052d

Wys: 
240mm i 265mm
Szer: 
235mm i 255mm
 Gzymsy  Gz 052m  i  Gz 052d