Gzyms Gz 026m i Gz 026d

Wys: 
162mm i 190 mm
Szer: 
147mm i 175 mm
 Gzyms Gz 026m i Gz 026d