Gzyms Gz 023m i Gz 023d

Wys: 
138 mm i 163mm
Szer: 
124 mm i 150mm
 Gzyms Gz 023m  i  Gz 023d